استودیوی کوچک ما این خدمات بزرگ را ارائه می دهد

_

عکاسی مدلینگ

عکاسی با مدل سازی احتمالاً برای یک جلسه و هزینه خرید تصویر ، با دستمزد یا از طریق نمایشگر ، فروش مجدد یا استفاده از آن عکس ها عکس می گیرد.

فیلم برداری صنعتی

فیلم های صنعتی به احتمال زیاد برای یک جلسه و هزینه خرید تصویر ، با دستمزد یا از طریق نمایشگر ، فروش مجدد یا استفاده از آن عکس ها عکس می گیرند.

ادیت عکس

ویرایش عکس به احتمال زیاد برای یک جلسه و هزینه خرید تصویر ، با دستمزد یا از طریق نمایشگر ، فروش مجدد یا استفاده از آن عکس ها عکس می گیرد.
اساساً آنچه عکاسی است ، زندگی روشن است.
_

یک عکاس حرفه ای ممکن است یک کارمند باشد ، به عنوان مثال یک روزنامه ، یا ممکن است برای پوشش دادن یک رویداد برنامه ریزی شده خاص مانند عروسی یا فارغ التحصیلی یا نشان دادن تبلیغات قرارداد ببندد.